Betekenis en herkomst van de Voornamen

 

Aachje            zie Aechie      

Aaffje             zie Aeffie

Aaltje             zie Aeltje

Aatje              vrouwelijke vorm van de Friese naam Ade, verkorting van Germaanse namen met Adel ‘adel’.

Abel                Hebreeuwse naam met de betekenis ‘adem’.

Abigail           Hebreeuwse naam met de betekenis ‘vreugde van de vader’. Ook Abigael.

Abraham       Hebreeuwse naam met de betekenis ‘vader van een menigte volkeren’.

Ada                verkorting van een Germaanse naam met Adel ‘adel’, bijvoorbeeld Adelheid.

Adam             Hebreeuwse naam met de betekenis ‘man’.

Adelheid        Germaanse naam met de betekenis ‘van edele stand, van edele aard’.

Adelia             verkorting van een Germaanse naam met Adel ‘adel’, bijvoorbeeld Adelheid.

Adonijah        Hebreeuwse naam met de betekenis ‘God is Heer’ uit Adonai ‘Heer’ + Jah(ve) ‘stamgod der joden’.

Adriaan         zie Adrianus

Adriaen          zie Adrianus

Adrianus        Latijnse naam met de betekenis ‘afkomstig uit Adria’, plaats in de buurt van Venetie.

Aechie            variant van Agatha, ofwel vrouwelijke vorm van de Germaanse naam Age ‘zwaard.

Aeffie             vrouwelijke vorm van de Germaanse en vooral Friese naam Ave uit Alf ‘bovenaardse niet-godelijke wezen’.

Aeltje              verkorting van Adelheid of vrouwelijke vorm van Adelwald.

Albert             Germaanse naam met de betekenis ‘door adel schitterend’, uit Adel + bert < beracht ‘prachtig, glanzend’.

Albertus         Latijnse vorm van Albert.

Andreas         Griekse naam met de betekenis ‘mannelijk’

Andries          zie Andreas

Andrew          Engelse vorm van Andreas.

Anna              Latijnse vorm van de Hebreeuwse naam Hannah met de betekenis ‘God heeft mij begenadigd’.

Annalies         Samenstelling van Anna + Lies, verkorting van Elisabeth. 

Annatje          verkleinvorm van Anna. Ook Annetje

Anne              Englese en Franse vorm van Anna. Ook Ann

Anthonius      Romeinse naam van Griekse afkomst met de betekenis ‘bloem’; ook Theunis, Teun, Ton.

Antoine          Franse vorm van Anthonius

Arend             zie Arent

Arent              verkorting van Germaanse naam Arnout < Arnold < Arnald uit aran ‘arend’ + wald ‘heersen’.

Barbara         Griekse naam met de betekenis ‘kenmerkend voor vreemdelingen’, ‘onbeschaafd’.

Barend           zie Barent

Barent            variant van Germaanse naam Bernhard uit bern ‘beer’ + hard ‘hard, sterk’. 

Bert                verkorting van Germaanse namen met bert, bvb Albert, Robert, uit beracht, vgl ned. ‘pracht’, eng. ‘bright’.

Caitlin            Ierse vorm van Catharina.

Casparus       naam van een van de drie heilige koningen, mogelijk uit Persisch kandschwar ‘schatbewaarder’.

Catalyntie      verkleinvorm van Catharina.

Catalijntje      zie Catalyntie

Catharina      in het algemeen wordt deze naam in verband gebracht met Grieks katharos ‘rein, zuiver ’.

Catherine       Engelse vorm van Catharina.          

Charles          Franse vorm van de Germaanse naam Karel met de betekenis ‘vrije man’, ‘kerel’.

Claas              verkorting van Nicolaas, van Grieks nike ‘overwinning’ + laos ‘lui, volk’.

Claes              zie Claas

Cornelis         de betekenis is niet zeker, mogelijk van Latijn cornu ‘hoorn’, dus de ‘de gehoornde’.

Daniel             Hebreeuwse naam met de betekenis ‘mijn rechter is God’.

David             Hebreeuwse naam waarvan de betekenis onzeker is, mogelijk ‘lieveling, vriend’.

Dennis            Engelse verkorting van de Griekse naam Dionysius ‘tot de wijngod Dionysos behorende’.

Dinah             verkorting van namen met dina (Arendina, Berendina), ofwel, Hebreeuwse naam met de betekenis ‘ordeel’.

Dirk                afgeleid van de Germaanse naam Diederik uit Diet ‘volk’ +  rik ‘rijk, machtig’.

Dirckje           vrouwelijke vorm van de Germaanse naam Diederik uit Diet ‘volk’ +  rik ‘rijk, machtig’.

Dorithy          Englese vorm van Dorothea, omkering van Theodora, van Grieks Theos ‘God’ + doron ‘geschenk’.

Eamonn         Ierse naam overeenkomstig met de Germaanse naam Edmond ‘erfgoedbeschermer’.

Edward          Germaanse naam met de betekenis ‘erfgoedbewaarder’ uit Ead ‘erfgoed’ + ward ‘bewaaren’.

Elaine             Engelse variant van de Griekse naam Helena.

Eleonora        van onzekere afkomst, mogelijk van Grieks eleos ‘medelijden’.

Elisabeth        Hebreeuwse naam met de betekenis ‘God heeft gezworen’.

Elizabeth        zie Elisabeth

Elsje               vrouwelijke vorm van de Germaanse jongensnaam Else (uit Ale, verkorting van Adel).

Elva                vrouwelijke vorm van de Germaanse naam Elvin uit Aelf ‘bovenaardse wezen’ + wine ‘vriend’, of verkorting van de Germaanse vrouwelijke naam Elwine van Adelwijn uit Adel ‘adel’ + wine ‘vriend.’ 

Emma            verkorting van Germaanse namen met Ermin, Irmin ‘groot, geweldig’.

Erl                  Germaanse naam met de betekenis ‘edelman’. Ook Earl(e), Erle, Erling, Errol, Jarl

Ester               Bijbelse naam uit het Oud-Perzisch Isjitar ‘ster’.

Esther            zie Ester        

Etta                verkorting van Henrietta, Franse vrouwelijke vorm van de Germaanse naam Hendrik; ofwel, verkorting van Germaanse namen met Adel, Edel (Oud-Engels Ethel ‘edel’.)

Eunice            Griekse naam met de betekenis ‘goede overwinning’ uit eu ‘goed’ + nike ‘overwinning’.

Eva                 Hebreeuwse naam met de betekenis ‘moeder van alle mensen’.

Ezra               Hebreeuwse naam met de betekenis ‘hulp’. 

Frances          Engelse vrouwelijke vorm van Franciscus.

Franciscus     de naam is afkomstig van de hl. Franciscus van Assisi, diens vader hem Francesco ‘de kleine Fransman’ noemde; de Fransen noemen zich naar de Germaanse volksnaam Franken, uit frank ‘vrij, moedig’.

Frederick       Germaanse naam uit Frede ‘vrede’ + rik ‘rijk, machtig’.

Frederik         zie Frederick

Gaspard        

George           Engelse vorm van Georgius; overeenkomstig met Duits Georg, Hollands Joris.

Georgius        van Grieks geoorgios ‘landbouwer’.

Gerard           Germaanse naam uit Ger ‘speer’ + hard ‘hard, sterk’. Ook Gerardus

Gisjbert          Germaanse naam uit Gijs + bert

Goosen           variant v.d. Germaanse naam Goswin uit Got ‘volksnaam der Goten’ + win ‘vriend’.

Hans               zie Johannes

Harriet           vrouwelijke vorm van Harry, Engelse vleivorm van Henry (Hendrik).

Heinrich         Duitse vorm van Hendrik

Helen              Engelse vorm van de Griekse naam Helena met de betekenis ‘fakkel’, dus ‘de stralende’.

Hendrick        Germaanse naam uit Heim ‘heem’ + rikrijk, machtig’.

Hendrik         zie Hendrick 

Henry             Engelse naam afkomstig van Henri, de Franse vorm van de Germaanse naam Hendrik.

Ida                  Germaanse naam met de betekenis van ‘werkzaamheid’.

Isaac               Hebreeuwse naam met de betekenis ‘Hij moge lachen.’ Ook Izaak, Isacq.

Isabel              Spaanse vorm van Elisabeth

Isaiah             Hebreeuwse naam Jesja'jah met de betekenis ‘God is redding’; ook Isaias.

Jacob              Hebreeuwse naam met de betekenis ‘de heel houden’. Ook Jakob.

Jacobus          Latijnse vorm van Jacob      

Jacqueline      Franse vrouwelijke vorm van Jacob.

James             Engelse vorm van Jacob.

Jan                 variant van Johannes.

Jannetje         verkleinvorm van Jane, vrouwelijke vorm van de naam Johannes.

Jesse               Friese naam via Iese uit Ese ontstaan, mogelijk verwant met de Asen, goden uit de Germaanse mythologie.

Jillis                ook Gillis.

Joachim         Hebreeuwse naam met de betekenis ‘God richt op’. Hij was vader v.d. H. Maagd Maria. Ook Jochem

Johan             variant van Johannes. Ook Jehan

Johannes        Latijnse vorm van de Hebreeuwse naam met de betekenis ‘God is genadig.’

John               Engelse vorm van Johannes.

Jonathan        Hebreeuwse naam met de betekenis ‘God schenkt’. Ook Jonatan

Joseph            Hebreeuwse naam met de betekenis ‘God voege toe’.

Joshua            Engelse vorm van de Hebreeuwse naam Jozua ‘God redt’.

Juliette           Franse vrouwelijke vorm van Julius, Latijnse geslachtsnaam met de mogelijke betekenis ‘aan Jupiter gewijd’.

June               Engelse naam van de zesde maand, uit Latijn Junius ‘aan de godin Juno gewijd’.

Kommertjen  vrouwelijke vorm van Kommer, variant van de Germaanse naam Gomar(us), uit God ‘God’ of Gond ‘strijd’ + mar ‘vermaard, beroemd’.

Leendert        variant van de Germaanse naam Leonhard, uit Leon ‘leeuw’ + hard ‘hard, sterk’.

Lena               verkorting van Magdalena.

Leuntie           vleivorm van Appolonia, vrouwelijke vorm van de Latijns naam Apollonius, met de betekenis ‘tot de god Apollo behorend’.

Leuntje          zie Leuntie

Lewis              Engelse variant van de Germaanse naam Lodewijk.

Lodewijk       Germaanse naam met de betekenis ‘roemvolle strijder’.

Louisa            vrouwelijke vorm van Louis, de franse vorm van de Germaanse naam Lodewijk. 

Lucinda         variant van Lucia, vrouwelijke vorm van Lucius, afgeleid v. Latijns lux , lucis ‘licht’.

Lucretia         Romeinse geslachtsnaam waarschijnlijk afgeleid van Latijn lucrum ‘gewin, voordeel’.

Lydia              verkorting van Alidia, variant van Adelheid; of, ‘afkomstig uit Lydie in Klein-Azie’.

Magdalena     christelijke naam van Aramaische afkomst met de betekenisuit de stad Magdala’, met betrekking op Maria van Magdala.

Maighread     Ierse vorm van Margaretha.

Maire             Ierse vorm van Maria. Ook Moira.

Maretje          verkleinvorm van Maria.

Margaret       variant van Margaretha.

Margareta     variant van Maragetha.

Margaretha   van Grieks margarite ‘parel’.

Margarite      Franse vorm van Margaretha

Margrietje     variant van Margaretha.

Maria             Latijnse vorm van de Hebreeuwse Maryàm , die "vorstin, vrouwe" betekent, of Mirjam, die misschien ‘bitterheid’ betekent.

Marie             Franse vorm van Maria.

Mary              Engelse vorm van Maria.

Marytje          verkleinvorm van Maria.

Martha           Aramese naam met de betekenis ‘meesteress’.

Maarten         zie Martinus

Marten           zie Martinus

Martin            zie Martinus

Martinus        verkleinvorm van Martius, Latijns naam met de betekenis ‘van Mars’ (oorloggod).

Mathilda        zie Matilda.

Mathuin         Ierse vorm van Matthias: zie Matthew.

Matilda          Germaanse naam met de betekenis ‘machtige strijdster’ uit macht + hild ‘strijd’.

Matthew        Engelse vorm v.d. Hebreeuwse naam met de betekenis ‘geschenk des Heren’; één van de 12 Apostelen.

Mayken          vrouwelijke vorm van Vriese naam Meie, verkorting van germaanse namen met Megin ‘kracht’, zoals Meginhard     (waarvan ook Meinhard).

Melchior        Hebreeuwse naam met de betekenis ‘de koning is licht’; één der Drie heilige koningen.  

Michael          Hebreeuwse naam met de betekenis ‘wie is als God’; ook Michiel.

Micheal          Ierse vorm van Michael.

Michel            Franse vorm van Michael     

Mildred          Oud-Engelse naam Mildþryð ‘milde sterkte’: uit mild ‘mild’ + þryð ‘sterkte’. St-Mildred was een 7de-eeuwse abdis en Kentsche princesse.

Miranda         van Latijns miranda ‘wonderbaarlijk’.

Narcissa         vrouwelijke vorm van Narcissus uit de Griekse mythologie.         

Nathaniel       Hebreeuwse naam met de betekenis ‘God heeft gegeven’. Ook Natanael

Neeltje            vrouwelijke vorm van Cornelis.

Nicaise            van Grieks nike ‘zegeviering, overwinning’. 

Petronella      vrouwelijke afleiding van Petronius, een Latijnse geslachtsnaam uit petro ‘steenbok’.

Petrus             Griekse naam met de betekenis ‘rots’.

Peter               variant van Petrus.

Pieter              variant van Petrus.

Philip              Variant van Philippus. Ook Filip

Philippus        Griekse naam met de betekenis ‘liefhebber van paarden’. Ook Filippus

Phebe             zie Phoebe. Ook Febe, Femmetje

Phoebe           van Grieks phoibos ‘rein, helder’, een bijnaam van Artemis als maangodin.

Rachel            Hebreeuwse naam met de betekenis ‘schaap, ooi’.

Rebecca         Hebreeuwse naam waarvan de betekenis niet bekend is.

Rhoda                        afleiding van Grieks rhodon ‘rood’; ofwel, Germaanse naam uit Hrod ‘roem’.

Robert            Germaanse naam  uit Hrod ‘roem’+ bert < beracht ‘prachtig, schitterend, stralend’.

Roelof            variant van Rudolf, Germaanse naam met de betekenis ‘roemrijke wolf’ uit Hrod ‘roem’+ wolf.

Romanus       van Latijns Romanus ‘Romein’.

Rose               Engelse variant van Rosa (zie Rosina).

Rosina            verkleinvorm van de naam Rosa van Latijns rosa ‘roos’.

Samuel           Hebreeuwse naam wat wellicht betekent ‘de door God gehoorde’.

Sara                Hebreeuwse naam met de betekenis ‘vorstin’.

Sarah             zie Sara

Seán               Ierse vorm van Johannes.

Simon             Griekse vorm van de Hebreeuwse Simeon; ook, Griekse naam Simoon uit simos ‘met een stompe neus’.

Stephanus      Griekse naam met de betekenis ‘krans’. Ook Stefan.

Stephen          Engelse versie van Stephanus.

Susanna         Hebreeuwse naam met de betekenis ‘lelie’.

Tanneke         vleivorm van Anna; of vrouwelijke vorm van Tane, verkorting van Germaanse namen met Dank ‘geest’.

Theunis          ook Teun; nederlandse variant van Anthonius.

Thomas          Aramese naam met de betekenis ‘tweeling’. Ook Tomas

Tryntje           Verkleinvorm van Catharina.

Trijntje          zie Tryntje    

Verna             verkorting van Veronica uit Grieks pherenike ‘zegebrengster’, of  van Verena uit Latijn vera ‘waar’.

Willem            Germaanse naam uit Wil ‘wil’ + helm ‘helm’. Ook Wilhelmus      

William          Engelse vorm van Willem.

Zara               zie Sara.

 

Er zijn meer dan honderd basisnamen op deze lijst (de meeste verkleinvormen en varianten niet bijgeteld), waarvan 1/3 van Germaanse afkomst, 1/3 van Hebreeuwse/Aramese afkomst, 1/3 van Griekse/Latijnse afkomst. Deze verdeling weerspiegelt de drie invloeden die onze hedendaagse westeuropese beschaving gevormd hebben: 1) het Germaanse bloed en erfgoed 2) de Hebreeuwse en Griekse heilige schriften 3) de klassieke Grieks-Romeinse oudheid en haar opvolger het Latijnse christendom.

 

Thuis | Inhoud | Achternamenregister | Voornamenregister